اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 842,241
تعداد واحدهای باقی مانده: 4,157,759
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 867,469,708,889
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,032,044
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,029,954
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,027,996
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی سامان پندار
مدیر سرمایه گذاری : سعید احمدی ,اکرم حمیدیان ,حسین عبدی
مدیر ثبت : تامین سرمایه بانک ملت
ضامن نقد شوندگی اول : بانک ملت (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1390/05/23
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/01 1,032,044 1,029,954 1,958- 0 903,244 0 61,003 842,241 867,469,708,889
  2 1397/02/31 1,031,225 1,029,135 1,101- 0 903,244 0 61,003 842,241 866,779,443,950
  3 1397/02/30 1,030,449 1,028,363 261- 0 903,244 0 61,003 842,241 866,129,592,826
  4 1397/02/29 1,029,696 1,027,615 183 0 903,244 0 61,003 842,241 865,499,204,478
  5 1397/02/28 1,029,139 1,027,059 34- 0 903,244 0 61,003 842,241 865,031,177,801
  6 1397/02/27 1,028,638 1,026,558 104 0 903,244 0 61,003 842,241 864,609,599,996
  7 1397/02/26 1,028,138 1,026,058 241 0 903,244 204 61,003 842,241 864,188,265,717
  8 1397/02/25 1,025,107 1,023,031 15 0 903,244 16 60,799 842,445 861,847,607,295
  9 1397/02/24 1,024,899 1,022,824 205 0 903,244 0 60,783 842,461 861,689,396,057
  10 1397/02/23 1,023,987 1,021,919 360 0 903,244 0 60,783 842,461 860,927,237,857
  11 1397/02/22 1,023,369 1,021,304 332 0 903,244 0 60,783 842,461 860,409,149,580
  12 1397/02/21 1,025,531 1,023,462 1,052- 0 903,244 0 60,783 842,461 862,227,141,090
  13 1397/02/20 1,025,035 1,022,966 916- 0 903,244 0 60,783 842,461 861,808,832,173
  14 1397/02/19 1,024,539 1,022,470 779- 0 903,244 36 60,783 842,461 861,391,025,183
  15 1397/02/18 1,024,267 1,022,194 935- 0 903,244 0 60,747 842,497 861,195,448,388
  16 1397/02/17 1,023,685 1,021,614 511- 0 903,244 0 60,747 842,497 860,706,881,889
  17 1397/02/16 1,022,763 1,020,700 40 27,153 903,244 132 60,747 842,497 859,936,472,465
  18 1397/02/15 1,022,237 1,020,108 396 0 876,091 0 60,615 815,476 831,873,910,348
  19 1397/02/14 1,022,010 1,019,873 1,131 0 876,091 0 60,615 815,476 831,681,765,048
  20 1397/02/13 1,021,497 1,019,361 1,272 0 876,091 0 60,615 815,476 831,264,075,444
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق