اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 841,290
تعداد واحدهای باقی مانده: 4,158,710
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 845,950,690,865
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,007,700
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,005,540
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,007,557
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی سامان پندار
مدیر سرمایه گذاری : سعید احمدی ,اکرم حمیدیان ,حسین عبدی
مدیر ثبت : تامین سرمایه بانک ملت
ضامن نقد شوندگی اول : بانک ملت (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1390/05/23
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/04/29 1,007,700 1,005,540 2,017 0 903,244 0 61,954 841,290 845,950,690,865
  2 1397/04/28 1,007,403 1,005,242 2,018 0 903,244 0 61,954 841,290 845,700,322,845
  3 1397/04/27 1,007,106 1,004,945 2,018 0 903,244 41 61,954 841,290 845,450,256,423
  4 1397/04/26 1,005,672 1,003,516 2,081 0 903,244 0 61,913 841,331 844,289,016,356
  5 1397/04/25 1,005,669 1,003,506 931 0 903,244 0 61,913 841,331 844,280,968,020
  6 1397/04/24 1,005,136 1,002,975 1,559 0 903,244 0 61,913 841,331 843,834,118,783
  7 1397/04/23 1,005,307 1,003,140 1,786 0 903,244 0 61,913 841,331 843,973,184,509
  8 1397/04/22 1,005,606 1,003,430 346 0 903,244 0 61,913 841,331 844,216,613,789
  9 1397/04/21 1,005,311 1,003,135 346 0 903,244 0 61,913 841,331 843,968,376,344
  10 1397/04/20 1,005,050 1,002,870 347 0 903,244 0 61,913 841,331 843,746,003,268
  11 1397/04/19 1,006,189 1,003,990 403 0 903,244 0 61,913 841,331 844,687,871,315
  12 1397/04/18 1,006,342 1,004,139 1,752 0 903,244 0 61,913 841,331 844,813,426,067
  13 1397/04/17 1,006,048 1,003,846 1,752 0 903,244 0 61,913 841,331 844,566,482,414
  14 1397/04/16 1,006,207 1,004,000 6,166 0 903,244 0 61,913 841,331 844,696,141,204
  15 1397/04/15 1,009,505 1,007,279 4,110 0 903,244 0 61,913 841,331 847,454,778,269
  16 1397/04/14 1,009,213 1,006,986 4,111 0 903,244 0 61,913 841,331 847,208,710,924
  17 1397/04/13 1,008,921 1,006,694 4,111 0 903,244 0 61,913 841,331 846,962,944,917
  18 1397/04/12 1,007,861 1,005,636 8,713 0 903,244 0 61,913 841,331 846,072,412,878
  19 1397/04/11 1,006,519 1,004,310 1,861 0 903,244 0 61,913 841,331 844,956,957,995
  20 1397/04/10 1,005,083 1,002,888 2,006 0 903,244 0 61,913 841,331 843,760,788,365