اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/02
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 840,690
تعداد واحدهای باقی مانده: 4,159,310
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 844,123,417,550
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,006,241
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,004,084
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,004,084
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی سامان پندار
مدیر سرمایه‌گذاری : سعید احمدی ,اکرم حمیدیان ,حسین عبدی
مدیر ثبت : تامین سرمایه بانک ملت
ضامن نقد شوندگی اول : بانک ملت (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1390/05/23
نوع صندوق : صندوق با درآمد ثابت و با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/02 1,006,241 1,004,084 0 0 903,244 0 62,554 840,690 844,123,417,550
  2 1397/07/01 1,002,672 1,000,558 82 0 903,244 0 62,554 840,690 841,159,259,524
  3 1397/06/31 1,025,192 1,023,172 1,949 0 903,244 0 62,554 840,690 860,170,129,483
  4 1397/06/31 1,002,020 1,000,000 1,949 0 903,244 0 62,554 840,690 840,689,660,803
  5 1397/06/30 1,026,744 1,024,770 1,924- 0 903,244 0 62,554 840,690 861,513,735,640
  6 1397/06/29 1,026,384 1,024,410 1,924- 0 903,244 0 62,554 840,690 861,211,054,927
  7 1397/06/28 1,026,024 1,024,050 1,923- 0 903,244 0 62,554 840,690 860,908,738,184
  8 1397/06/27 1,025,665 1,023,691 1,924- 0 903,244 0 62,554 840,690 860,606,785,356
  9 1397/06/26 1,025,285 1,023,306 2,563- 0 903,244 0 62,554 840,690 860,283,070,981
  10 1397/06/25 1,024,551 1,022,575 2,431- 0 903,244 0 62,554 840,690 859,668,519,873
  11 1397/06/24 1,025,959 1,023,962 2,434- 0 903,244 0 62,554 840,690 860,834,680,914
  12 1397/06/23 1,026,758 1,024,714 2,514- 0 903,244 0 62,554 840,690 861,466,789,643
  13 1397/06/22 1,026,404 1,024,360 2,514- 0 903,244 0 62,554 840,690 861,169,205,486
  14 1397/06/21 1,026,050 1,024,006 2,513- 0 903,244 0 62,554 840,690 860,871,964,425
  15 1397/06/20 1,022,070 1,019,927 2,602- 0 903,244 0 62,554 840,690 857,442,719,940
  16 1397/06/19 1,021,060 1,019,012 2,505- 0 903,244 0 62,554 840,690 856,673,552,846
  17 1397/06/18 1,017,068 1,014,968 2,448- 0 903,244 0 62,554 840,690 853,273,334,892
  18 1397/06/17 1,015,461 1,013,370 2,497- 0 903,244 16 62,554 840,690 851,930,155,039
  19 1397/06/16 1,015,677 1,013,596 1,263- 0 903,244 0 62,538 840,706 852,135,893,762
  20 1397/06/15 1,015,325 1,013,244 1,263- 0 903,244 0 62,538 840,706 851,840,285,899