اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/11/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 357,355
تعداد واحدهای باقی مانده: 4,642,645
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 359,463,679,551
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,008,955
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,005,901
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,012,475
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی سامان پندار
مدیر سرمایه گذاری : سعید احمدی ,اکرم حمیدیان ,حسین عبدی
مدیر ثبت : بانک ملت (سهامی عام)
ضامن نقد شوندگی اول : بانک ملت (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1390/05/23
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/11/29 1,008,955 1,005,901 6,574 0 417,683 0 60,328 357,355 359,463,679,551
  2 1396/11/28 1,010,114 1,007,044 6,201 0 417,683 0 60,328 357,355 359,872,288,263
  3 1396/11/27 1,014,196 1,011,112 10,390 0 417,683 0 60,328 357,355 361,326,075,243
  4 1396/11/26 1,013,885 1,010,801 10,390 0 417,683 25 60,328 357,355 361,214,898,967
  5 1396/11/25 1,013,574 1,010,491 10,388 0 417,683 0 60,303 357,380 361,129,119,091
  6 1396/11/24 1,014,133 1,011,044 10,699 0 417,683 55 60,303 357,380 361,326,764,905
  7 1396/11/23 1,013,189 1,010,105 10,694 0 417,683 0 60,248 357,435 361,046,914,761
  8 1396/11/22 1,012,715 1,009,638 11,417 0 417,683 0 60,248 357,435 360,880,090,025
  9 1396/11/21 1,012,404 1,009,327 11,416 0 417,683 0 60,248 357,435 360,768,828,774
  10 1396/11/20 1,012,142 1,009,066 11,677 0 417,683 0 60,248 357,435 360,675,422,588
  11 1396/11/19 1,011,823 1,008,747 11,677 0 417,683 0 60,248 357,435 360,561,395,052
  12 1396/11/18 1,011,505 1,008,428 11,677 0 417,683 0 60,248 357,435 360,447,519,416
  13 1396/11/17 1,009,247 1,006,234 11,992 0 417,683 0 60,248 357,435 359,663,299,144
  14 1396/11/16 1,009,058 1,006,060 12,009 0 417,683 0 60,248 357,435 359,601,087,636
  15 1396/11/15 1,008,508 1,005,519 12,000 0 417,683 0 60,248 357,435 359,407,567,012
  16 1396/11/14 1,008,365 1,005,377 12,191 0 417,683 0 60,248 357,435 359,356,783,260
  17 1396/11/13 1,010,813 1,007,823 13,099 0 417,683 0 60,248 357,435 360,231,170,675
  18 1396/11/12 1,010,491 1,007,501 13,099 0 417,683 0 60,248 357,435 360,115,992,327
  19 1396/11/11 1,010,169 1,007,179 13,099 0 417,683 0 60,248 357,435 360,000,951,342
  20 1396/11/10 1,010,248 1,007,248 13,274 0 417,683 0 60,248 357,435 360,025,715,685
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق