فهرستي از هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارائيهاي صندوق در اساسنامه قيد شده است . برخي از اين هزينه ها نظير هزينه هاي طرح دعاوي به نفع صندوق يا عليه ارکان صندوق به طور کلي غير قابل پيش بيني بوده و به موضوع دعاوي و مراحل و سرعت پيشرفت آنها بستگي دارد . برخي از هزينه ها نظير هزينه هاي تاسيس و هزينه هاي تشکيل مجامع صندوق با تصويب مجمع صندوق از محل دارائيها ي صندوق پرداخت مي شوند . برخي ديگر از هزينه ها نظير کارمزد معاملات هزينه سود تسهيلات بانکي هزينه نگهداري اوراق بهادار بي نام صندوق يا هزينه نقل و انتقال وجوه صندوق از طريق مذاکره مدير صندوق با ارائه دهندگان اين خدمات و تسهيلات تعيين مي شود .به طور کلي هزينه هاي صندوق سرمايه‌گذاري آتیه ملت به دو بخش به شرح ذيل تقسيم مي گردند :

هزينه هايي که از محل دارائي هاي صندوق قابل پرداخت مي باشند:

عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس

معادل پنج در هزار(0.005) وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 300 میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول يك‌سال مالي با اراية مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق.

کارمزد مدیر

سالانه 1 درصد از متوسط روزانۀ ارزش سهام و حق تقدم سهام موجود در صندوق، سالانه 1 درصد از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-1 و 1 درصد از سود حاصل از گواهی سپردۀ بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایهگذاری در آنها به علاوه 5 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره­ نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.

کارمزد متولي

سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل مبلغ دویست  میلیون ریال و حداکثر تا دویست و پنجاه میلیون ریال است.

کارمزد ضامن نقدشوندگی

سالانه یک در هزار(0.001) ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق.

حق‌الزحمه حسابرس

سالانه مبلغ ثابت صد و پنجاه میلیون (150) میلیون ریال.

حق­ الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر

معادل یک در هزار ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق در آغاز دوره اوليه تصفيه مي‌باشد.

حق پذیرش‌ و‌ عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا حداکثر تا مبلغ پنجاه(50) میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق برسد.

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

سالانه مبلغ 250.000.000 ریال هزینه ثابت.

سالانه 5.000 ریال به ازای هر سرمایهگذار دارای واحد سرمایهگذاری.

مبلغ 800 ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم افزار.

سالانه 0.00005 از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف 30 هزار میلیارد ریال.

سالانه 0.00003 از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از 30 هزار میلیارد ریال تا سقف 50 هزار میلیارد ریال.

سالانه 0.000001 از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از 50 هزار میلیارد ریال به بالا

 

هزينه هائي که بايد توسط سرمايه گذار پرداخت شود

عنوان هزينه شرح دريافت کننده
کارمزد صدور الف) بخش ثابت: مبلغ 20,000 ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) مدير
کارمزد ابطال الف ) بخش ثابت : مبلغ 20,000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری مدير