ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 65,872 14.21 74,829 6.49 85,445 7.89 90,567 8.74
اوراق 206,499 44.56 557,701 48.44 490,677 45.34 503,143 48.59
وجه نقد 143,058 30.87 512,876 44.55 501,730 46.37 438,017 42.3
سایر دارایی ها 6,224 1.34 6,360 0.55 4,469 0.41 4,060 0.39
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 40,956 8.83 70,412 6.11 82,139 7.59 87,193 8.42
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد