صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۶۶,۴۶۳ ۱۳.۷ ۸۳,۴۱۲ ۸.۵۹ ۶۷,۰۳۶ ۷.۰۵ ۵۳,۴۰۵ ۵.۶۱
اوراق ۲۱۵,۲۸۶ ۴۴.۳۸ ۴۷۰,۸۱۵ ۴۸.۵۲ ۴۳۲,۰۷۱ ۴۵.۴۴ ۳۹۷,۰۳۲ ۴۱.۷۲
وجه نقد ۱۵۱,۶۳۴ ۳۱.۲۶ ۴۰۰,۷۴۸ ۴۱.۳ ۴۱۷,۷۱۲ ۴۳.۹۳ ۴۵۴,۸۵۵ ۴۷.۸
سایر دارایی ها ۶,۳۰۰ ۱.۲۹ ۸,۵۶۴ ۰.۸۸ ۱۳,۴۱۵ ۱.۴۱ ۶,۷۰۱ ۰.۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۴۲,۲۳۴ ۸.۷ ۷۹,۲۴۳ ۸.۱۶ ۶۵,۲۸۴ ۶.۸۶ ۵۳,۴۰۵ ۵.۶۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد