ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 65,549 14.76 70,855 7.38 63,840 5.62 68,110 5.1
اوراق 200,320 45.12 709,701 73.99 633,949 55.84 521,858 39.08
وجه نقد 133,806 30.14 170,843 17.81 430,950 37.96 737,759 55.25
سایر دارایی ها 6,226 1.4 8,490 0.88 7,223 0.63 8,220 0.61
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 40,180 9.05 63,447 6.61 57,953 5.1 65,145 4.87
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد