صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۵۳,۴۰۵ ۵.۶۱ % ۳۹۷,۰۳۲ ۴۱.۷۳ % ۳۵,۸۸۹ ۳.۷۷ % ۴۵۴,۸۵۵ ۴۷.۸ % ۱۰,۳۱۲ ۰.۷ % ۵۳,۴۰۵ ۵.۶۱ %
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۵۲,۸۲۹ ۵.۵۶ % ۳۹۶,۸۵۱ ۴۱.۷۶ % ۳۵,۸۷۹ ۳.۷۸ % ۴۵۴,۸۳۶ ۴۷.۸۷ % ۹,۸۰۵ ۰.۶۸ % ۵۲,۸۲۹ ۵.۵۶ %
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۵۲,۸۲۹ ۵.۵۶ % ۳۹۶,۷۶۹ ۴۱.۷۸ % ۳۶,۱۴۰ ۳.۸۱ % ۴۵۴,۵۶۵ ۴۷.۸۷ % ۹,۳۱۶ ۰.۶۵ % ۵۲,۸۲۹ ۵.۵۶ %
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۵۲,۸۲۹ ۵.۵۷ % ۳۹۶,۶۸۶ ۴۱.۸ % ۳۶,۱۳۰ ۳.۸۱ % ۴۵۴,۶۰۹ ۴۷.۹ % ۸,۸۲۹ ۰.۶۳ % ۵۲,۸۲۹ ۵.۵۷ %
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۵۳,۴۳۹ ۵.۶۳ % ۳۹۶,۶۳۷ ۴۱.۷۸ % ۳۶,۱۲۰ ۳.۸۱ % ۴۵۴,۷۱۰ ۴۷.۹ % ۸,۳۴۲ ۰.۶ % ۵۳,۴۳۹ ۵.۶۳ %
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۵۵,۵۷۳ ۵.۸۴ % ۳۹۶,۴۸۶ ۴۱.۶۹ % ۳۶,۱۱۰ ۳.۸ % ۴۵۵,۰۱۳ ۴۷.۸۴ % ۷,۸۳۷ ۰.۵۷ % ۵۵,۵۵۵ ۵.۸۴ %
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۵۶,۴۴۸ ۵.۹۳ % ۳۹۷,۲۰۴ ۴۱.۷۵ % ۳۶,۱۰۱ ۳.۷۹ % ۴۵۵,۱۱۳ ۴۷.۸۴ % ۶,۴۷۷ ۰.۴۵ % ۵۶,۴۳۱ ۵.۹۳ %
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۵۶,۸۹۱ ۵.۹۹ % ۳۹۶,۲۵۳ ۴۱.۶۹ % ۳۶,۰۹۱ ۳.۸ % ۴۵۵,۱۴۴ ۴۷.۸۹ % ۵,۹۹۳ ۰.۴۲ % ۵۶,۸۷۵ ۵.۹۸ %
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۵۷,۵۳۲ ۶.۰۵ % ۳۹۶,۱۰۶ ۴۱.۶۷ % ۳۶,۰۸۱ ۳.۸ % ۴۵۵,۳۷۶ ۴۷.۹ % ۵,۵۲۵ ۰.۴ % ۵۷,۵۳۲ ۶.۰۵ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۵۷,۵۳۲ ۶.۰۶ % ۳۹۶,۰۲۳ ۴۱.۶۸ % ۳۶,۰۷۱ ۳.۸ % ۴۵۵,۳۷۶ ۴۷.۹۳ % ۵,۰۴۲ ۰.۳۷ % ۵۷,۵۳۲ ۶.۰۶ %