ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/11/30 68,110 5.1 % 521,858 39.09 % 0 0 % 737,759 55.26 % 7,390 0.62 % 65,145 4.88 %
2 1397/11/29 67,557 5.07 % 520,327 39.08 % 0 0 % 736,577 55.32 % 6,978 0.59 % 64,619 4.85 %
3 1397/11/28 66,744 5.03 % 519,551 39.13 % 0 0 % 734,782 55.34 % 6,587 0.56 % 63,774 4.8 %
4 1397/11/27 66,988 5.03 % 519,261 38.97 % 0 0 % 739,963 55.54 % 6,197 0.53 % 63,971 4.8 %
5 1397/11/26 66,721 5.01 % 518,918 38.97 % 0 0 % 740,173 55.58 % 5,808 0.5 % 63,729 4.79 %
6 1397/11/25 66,721 5.01 % 518,667 38.97 % 0 0 % 740,173 55.61 % 5,419 0.47 % 63,729 4.79 %
7 1397/11/24 66,721 5.03 % 518,416 39.11 % 0 0 % 735,235 55.47 % 5,031 0.44 % 63,729 4.81 %
8 1397/11/23 65,433 4.93 % 518,038 39.01 % 0 0 % 739,754 55.71 % 4,643 0.41 % 62,430 4.7 %
9 1397/11/22 62,819 4.76 % 515,818 39.07 % 0 0 % 737,300 55.85 % 4,255 0.39 % 59,838 4.53 %