ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/01/28 90,567 8.75 % 503,143 48.59 % 0 0 % 438,017 42.3 % 3,749 0.39 % 87,193 8.42 %
2 1398/01/27 91,916 8.45 % 501,497 46.11 % 0 0 % 489,995 45.05 % 4,204 0.42 % 88,536 8.14 %
3 1398/01/26 93,430 8.62 % 499,942 46.12 % 0 0 % 486,588 44.89 % 3,949 0.39 % 90,038 8.31 %
4 1398/01/25 90,430 8.36 % 502,475 46.44 % 0 0 % 485,430 44.86 % 3,694 0.37 % 87,035 8.04 %
5 1398/01/24 90,284 8.21 % 502,310 45.7 % 0 0 % 503,220 45.78 % 3,439 0.34 % 86,879 7.9 %
6 1398/01/23 89,646 8.19 % 502,562 45.92 % 0 0 % 499,049 45.6 % 3,184 0.32 % 86,308 7.89 %
7 1398/01/22 89,646 8.19 % 502,379 45.92 % 0 0 % 499,049 45.62 % 2,930 0.3 % 86,308 7.89 %
8 1398/01/21 89,646 8.2 % 502,098 45.95 % 0 0 % 498,313 45.6 % 2,676 0.27 % 86,308 7.9 %
9 1398/01/20 86,686 7.94 % 504,778 46.26 % 0 0 % 497,196 45.57 % 2,422 0.25 % 83,405 7.64 %
10 1398/01/19 85,601 7.68 % 505,583 45.36 % 0 0 % 521,241 46.77 % 2,156 0.22 % 82,330 7.39 %