صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ %۰.۱۰۸ (۰.۱۴۳)%
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ (۰.۰۵۶)% (۱.۶۶۳)%
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ %۲.۱۷۴ %۴.۹۲۱
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ %۵.۷۵۳ %۲۰.۵۸۱
۶ ماه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ %۱۰.۸۹۷ %۵۲.۱۹۵
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ %۲۴.۳۶۶ %۱۲۸.۶۵۶
تا زمان انتشار ۱۳۹۰/۰۵/۲۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ %۱۴۱.۵۰۷ %۸۸۳.۴۱۷
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۵۲۹.۰۹ %۶۰۸۸۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۹.۴۸)%