دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر اسامی حاضرین در جلسه مجمع 30-08-1397 صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
منبع -
مقدمه به اطلاع می رساند اسامی حاضرین در مجمع مورخ 30-08-1397 صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت به شرح ذیل می باشد:
متن خبر

جناب آقای حامد عازم رئیس مجمع به نمایندگی از ضامن نقدشوندگی؛ جناب آقای علی اکبر شوره کندی ناظر مجمع به نمایندگی از سازمان بورس، سرکار خانم فاطمه گنجی­ مهیاری ناظر مجمع به نمایندگی از متولی صندوق؛ جناب آقای رسول رحیم­ نیا دبیر مجمع به نمایندگی از مدیر و مدیر ثبت صندوق.

پیوست