دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر تغییر مدیران سرمایه گذاری صندوق آتیه ملت
منبع -
مقدمه به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند:
متن خبر

مدیران سرمایه گذاری صندوق آتیه ملت به شرح ذیل تغییر یافت:

جناب آقای رسول رحیم نیا

جناب آقای حمید یثربی فر

جناب آقای حسین عبدی

پیوست